Prowadzimy ewaluacje działań realizowanych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe – przykładowe ewaluacje:

  • Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 oraz opracowanie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy;
  • Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016-2018 oraz opracowanie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019-2021 dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy;  
  • Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy;
  • kilku programów realizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje): Prevention of CSA (child sexual abuse) and CSEC (commercial sexual exploitation of children) in Central and Eastern Europe – a comprehensive approachChild Advocacy Centre – toward better protection of child victims/witnesses of violence in close relationships,  Bezpieczne dzieciństwo – zapobieganie zaniedbaniu i maltretowaniu dzieci;
  • II NieKongresu Animatorów Kultury w Lubiążu - wspólnie z Fundacją Obserwatorium dla Narodowego Centrum Kultury;
  • opracowanie koncepcji ewaluacji działań podejmowanych przez Urząd m.st. Warszawy w zakresie współpracy z sektorem nauki dla Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
  • „Modelu współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej” (na zlecenie WRZOS);
  • udział w czterech projektach ewaluacyjnych programów edukacyjnych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (we współpracy z Quality Watch sp. z o.o.);
  • udział w ewaluacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017 za lata 2014–2015” - współpraca ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor;
  • studia przypadku i współautorstwo raportu z ewaluacji modelu CAL wdrażanego na poziomie lokalnym i subregionalnym w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem”.