Badamy współpracę międzysektorową (organizacje pozarządowe a jednostki samorządu terytorialnego), partycypację społeczną, społeczeństwo obywatelskie – przykładowe zrealizowane projekty:

 • badanie wspólnot lokalnych w Warszawie zakończone raportem pt. "Tworzenie i funkcjonowanie wspólnot lokalnych w Warszawie" - projekt zrealizowany dla Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 • analiza danych zastanych zakończona opracowaniem pt. "Charakterystyka i kondycja wspólnot lokalnych w Warszawie - co wiemy, czego nie wiemy o kondycji wspólnot lokalnych w Warszawie" - projekt zrealizowany dla Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 • ocena jakości współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu "Wsparcie procesu przeprowadzenia Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy";
 • opracowanie koncepcji diagnozy społecznej wraz z określeniem metodologii badań dla Dzielnicy Włochy;
 • prace eksperckie i badawcze wykonywane dla Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu systemowego do działania 5.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, w tym m.in. współautorstwo Indeksu Jakości Współpracy;
 • studia przypadku w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”;
 • koncepcja badawcza, część prac terenowych i analitycznych w projekcie zrealizowanym przez Fundację Obserwatorium we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy (sfinansowanym z Funduszy Norweskich) dotyczącym sytuacji cudzoziemców przebywających w Warszawie „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie”;
 • studia przypadku w ramach projektu „Analiza samorządowych unii personalnych” realizowanego przez Fundację im. St. Batorego;
 • pogłębione wywiady indywidualne w ramach projektu „Ochrona sygnalistów" realizowanego przez Fundację im. St. Batorego;
 • pogłębione wywiady indywidualne na temat finansowania partii politycznych w ramach projektu „Masz głos, masz wybór" realizowanego przez Fundację im. St. Batorego;
 • konsultacje metodologiczne, badania, współautorstwo raportów w trzech projektach dotyczących integracji migrantów i uchodźców w Polsce realizowanych przez Instytut Spraw Publicznych - „Mój dom – Twój dom? Badanie zagrożeń w integracji cudzoziemców w Polsce",  „Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców",  „Polska wobec nowych obywateli – ewaluacja funkcjonowania systemu nadawania obywatelstwa polskiego”;
 • konsultacje metodologiczne w projekcie systemowym „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce";
 • dyskusje grupowe i współautorstwo raportu w projekcie dotyczącym postaw Polaków wobec Parlamentu Europejskiego;
 • dyskusje grupowe w projekcie międzynarodowym dotyczącym wymiany młodzieżowej „Poznać sąsiada! Wpływ polsko-niemieckich wymian młodzieżowych na ich uczestników”.