NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Magdalena Dudkiewicz:

  • Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce (rozprawa doktorska), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2009;
  • Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu, ISP Warszawa 2013 (rozprawa habilitacyjna); http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/1687/populisci-dobroczynnosci-medialne-informowanie-o-pomaganiu
  • Dylematy etyczne badań prowadzonych na zlecenie instytucji publicznych – doświadczenia badacza terenowego w: Przegląd Socjologii Jakościowej 2016, Tom XII Numer 3 (numer pod redakcją Doroty Rancew-Sikory i Borysa Cymbrowskiego), http://przegladsocjologiijakosciowej.org/volume35_pl.php ;
  • Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna (redakcja tomu), seria: ABC organizowania społeczności lokalnej poradnik III, ISP i CAL, Warszawa 2014 http://www.osl.org.pl/repozytorium-plikow/;
  • O korzyściach płynących z wiedzy, co myślą ludzie: wykorzystanie metody pola semantycznego w projektach systemowych, w: Praktyki badawcze, red. B. Fatyga, współpraca M. Dudkiewicz, B. Kietlińska, Zakład Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2013  http://ozkultura.pl/files/praktyki_badawcze/ebook/content/praktyki_badawcze.pdf;
  • Oblicza zmiany lokalnej – studia przypadków. Redakcja tomu oraz rozdziały: Wprowadzenie; Metodologia i przebieg badań, kategorie analityczne; Studium 4: Sukces w średnim mieście (współpraca: Katarzyna Górniak); Język jako odzwierciedlenie sposobu myślenia o społecznościach projektowych; Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania organizowania społeczności lokalnej, ISP Warszawa 2013 http://www.isp.org.pl/publikacje,1,645.html ;
  • B. Fatyga, M. Dudkiewicz, P. Tomanek, R. Michalski, Kultura pod pochmurnym niebem. Dynamiczna diagnoza stanu kultury województwa warmińsko-mazurskiego. Raport i rekomendacje praktyczne, Olsztyn-Warszawa 2012  http://www.ceik.eu/fileadmin/user_upload/diagnoza-raport/Dynamiczna_diagnoza_kultury_Warmii_i_Mazur4.pdf ;
  • Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, raport z badań jakościowych prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu systemowego do działania 5.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej; ISP, Warszawa 2011 (redakcja i współautorstwo raportu) http://www.isp.org.pl/publikacje,25,466.html .

Marek Dudkiewicz: