Realizujemy projekty w obszarze pomocy społecznej i ekonomii społecznej – przykładowe zrealizowane projekty:

  • diagnoza potrzeb i oczekiwań seniorów z różnych grup wiekowych mieszkających na terenie gminy Michałowice - na zlecenie GOPS Michałowice;     
  • konsulting metodologiczny, prace eksperckie i projekty badawcze w projekcie systemowym do działania 5.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”;
  • badania w ramach działania: „Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i OWES" ;
  • badanie otoczenia społeczno-ekonomicznego PES z elementami testowania modelu funkcjonowania OWES w subregionie radomskim w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu";
  • konsultacje metodologiczne, nadzór nad badaniami i analizami w projekcie realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych  „Niewidzialna siła robocza. Warunki pracy i prawa pracownicze migrantów w sektorze opiekuńczym”;
  • studia przypadku dotyczące praktyk stosowanych w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami społecznymi w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”;
  • opracowanie kwestionariuszy do badania satysfakcji klientów Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (IWES) oraz wytycznych do wywiadu z przedstawicielami IWES.